Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Amy Dredge 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

 

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Addysg a gynhaliwyd ar 5 Tachwedd 2019.

4.

Pwyllgor Craffu Addysg a gynhaliwyd ar 9 Rhagfyr 2019.

5.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

6.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Addysg. pdf icon PDF 228 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

 

1.     Adolygiad o Gyllid y Ganolfan Adnoddau Arbenigol.

 

2.     Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn Gweithredu Ysbrydoli i Gyflawni (I2A).

 

3.     Trefniadau Cyllido Fformiwla ar gyfer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni (Safle wedi’i Rannu).

 

4.     Caffaeliad Adeilad Clwb Golff Parc Virginia.

 

 

 

 

 

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Amy Dredge, 01443 863100, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 10ain Ionawr 2020.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

8.

Rheoli Perfformiad. pdf icon PDF 862 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

School Balances - an overview. pdf icon PDF 351 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Perfformiad Cyfnod Allweddol 4 - Rhagfyr 2019. pdf icon PDF 539 KB