Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting via Microsoft Teams

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 12fed Hydref 2021. pdf icon PDF 363 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. pdf icon PDF 207 KB

5.

Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru - Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Diweddariad Chwarterol. pdf icon PDF 199 KB

6.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021. pdf icon PDF 213 KB

7.

Adroddiad Archwilio Cymru - Adfywio Canol Trefi. pdf icon PDF 327 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Strategaeth Rheoli Risg Ddiwygiedig 2022. pdf icon PDF 222 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cynllun Archwilio Blynyddol Gwasanaethau Archwilio Mewnol 2021/22 - Diweddariad ar Gynnydd. pdf icon PDF 214 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adroddiad Adendwm Archwilio Cyfrifon. pdf icon PDF 373 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn a nodi yr eitem(au) gwybodaeth ganlynol: -

 

11.

Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000. pdf icon PDF 123 KB

12.

Datganiadau Swyddog o Anrhegion a Lletygarwch Gorffennaf i Medi 2021. pdf icon PDF 233 KB

13.

Panel Llywodraethu Corfforaethol (Cofnodion). pdf icon PDF 133 KB

14.

Archwiliad o Asesiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili o Berfformiad 2020-21. pdf icon PDF 105 KB

* Os oes aelod o'r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r Eitemau Gwybodaeth uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd, 01443 864246, erbyn 10.00am ar ddydd Mawrth, 25 Ionawr 2021.

.