Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting via Microsoft Teams

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 25 Ionawr 2022. pdf icon PDF 394 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

4.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. pdf icon PDF 194 KB

5.

Diweddariad ar lafar gan Swyddfa Archwilio Cymru. pdf icon PDF 157 KB

6.

Cwynion Corfforaethol a Ddaeth i Law am y Cyfnod 1 Ebrill i 30 Medi 2021 - Diweddariad Chwe Mis pdf icon PDF 143 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol (Q2 21/22). pdf icon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad ar y Cynnydd yn erbyn Cynigion Rheoleiddwyr ar gyfer Gwella pdf icon PDF 243 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariad ar Weithredu’r System Olrhain Argymhellion. pdf icon PDF 206 KB

Dogfennau ychwanegol: